Zápis z ustavující schůze S.K. Slavoj Statenice

Schůzi zahájil kol. V. Minařík uvítav přítomné jež se dostavily v hojném počtu tj. 21 členů. Vysvětlil význam sportu pro každého jednotlivce. Řeč jeho byla se zájmem vyslechnuta a proto přistoupeno hned k volbě výboru a funkcionářů. Jar. Smrček dává návrh na Václava Minaříka jako předsedu. Návrh byl přijat všemi a kol. Minařík funkci s díky přijal. Dále zvoleni a všemi uznáni: Za místopředsedu kol. Fr. Dvořák a za jednatele i sekretáře zvolen J. Pokorný. Pokladníkem kol. V. Hlaváček, zapisovatelem J. Koucký, náčelníkem kol. Jos. Kocourek, správcem inventáře kol. Jar. Smrček. Za členy výboru zvoleni kol. Chmel V., Pek J. Tichý Jar. a Korecký Jos. Revizoři ůctů : kol. V. Hovorka a Holovský Jos.

Po volbě tohoto předsednictva živě debatováno o jmenování klubu. Po pětiminutové debatě byl přijat návrh kol. Jar. Smrčka a stanoven název Sportovní klub „Slavoj“ Statenice. Jako příspěvky stanoveno 2 první týdny po 5 Kč a dále měsíčně 1.50 Kč. Kol. F. Slivenecký slíbyl udělat pokladničku i s písmeny S.K.S.S. Kol. Josef Šoch že přinese od svazu průkazenky, stanovy, přihlášku i svazové legitimace. Kol. Kocourek se uvolnil že zakoupí později 11 páru chránítek pro hráče. Budoucí schůze stanoveny na každý čtvrtek ale mimo to každý měsíc 1. výborovou schůzi. Tež byl dán návrh že klubový název pro každého jest: kolega a všemi přijato. Jiných návrhů nebylo tak schůze skončena v 9 hodin večer.

Pořad: Zapsal J. Pokorný 10./XI. 1928.